Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Відділення

Економіко-технологічне відділення 29/06/2016

 IMG_3723

  Економіко-технологічне відділення створено 01.09.09 р. після реорганізації відділень коледжу.

          Завідувач відділення Чебукіна В.Ф.

         Сучасний контингент – 293 студента.

         На відділенні готують молодших спеціалістів за спеціальностями: 

071 «Облік і оподаткування» (5.03050901 «Бухгалтерський облік»)

Спеціалізація (освітня програма): «Облік і оподаткування»

Галузь знань: 07  «Управління та адміністрування»

  Кваліфікація: - 3433 «бухгалтер»,

                           -3442 «ревізор-інспектор податковий»

051 «Економіка»  (5.03050401 «Економіка підприємства»)

Спеціалізація (освітня програма) : «Економіка»

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Кваліфікація:- 3411 «фахівець з економіки»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»)

Спеціалізація (освітня програма) : «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Галузь знань: 07  «Управління та адміністрування»

Кваліфікація: - 3411 «фахівець з біржових операцій»,

- 3415 «торговець комерційний»

 

Освітній рівень: неповна вища освіта.

Освітньо - кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Термін навчання на основі:

  • базової загальної середньої освіти - 2 роки  10 місяців;
  • повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців.

 

 133 «Галузеве машинобудування» (5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»)

Спеціалізація (освітня програма) : «Комп’ютерні технології в машинобудуванні»

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

  Кваліфікація: - 3121 «фахівець з інформаційних технологій ( в машинобудуванні)»

 

 Освітній рівень: неповна вища освіта.

Освітньо - кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Термін навчання на основі:

  • базової загальної середньої освіти - 3 роки  10 місяців;
  • повної загальної середньої освіти - 2 роки  10 місяців.

          Сьогоденні досягнення відділення зумовлені високим професійним рівнем викладачів, висококваліфікованих педагогів - майстрів своєї справи, які об`єднані в кафедри (циклові комісії):

·         кафедра економіки, управління та адміністрування - завідувач кафедри Комліченко О.О. - к. е. н., доцент; викладач - методист, спеціаліст вищої категорії;

·         циклова комісія галузевого машинобудування – голова комісії Крижановська О.В. - викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії;

          Основний напрям роботи кафедри (циклової комісії) - впровадження технологій особистісно-орієнтованого навчання, використання в навчальному процесі інноваційних форм і методів,   розвиток активності, професійного інтересу у студентів, удосконалення науково-методичного досвіду викладачів, формування системи компетенцій молодшого спеціаліста відповідно до сучасних вимог ринку праці.

          Сучасне життя вимагає від студентів знання економічних законів, іноземних мов та комп`ютерних технологій, уміння швидко адаптуватися на виробництві. Посилюється значення таких якостей особистості, як підприємливість, господарність, здатність до самостійного аналізу життєвих ситуацій, прийняття рішень та їх реалізація в екстремальних умовах, ощадливість і чесність, ініціативність, дисциплінованість.

          На спеціальності "Економіка" готують фахівця для планово - економічної, організаційно - управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг. Випускники спеціальності можуть працювати на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь - яких форм власності.

 

Практична робота з програмою «1С: Підприємство» в кабінеті інформаційно-економічних технологій

На спеціальності "Облік і оподаткування" готують фахівців для виконання організаційної, технологічної, технічної, контрольної та дослідницької функцій в галузі управління та адміністрування на підприємствах різних форм власності. Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» можуть працювати на первинній посаді асистента бухгалтера-екс­перта, бухгалтера, касира-експерта, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора, державного податкового інспектора, ревізора-інспектора подат­кового.  Під час навчання студенти отримують практичні навички ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах різних форм власності; проводять науково - дослідницьку роботу з питань обліку, аналізу та оподаткування діяльності підприємства, фінансової звітності.

         

З 2012 р. розпочато підготовку фахівців із підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та інформаційних технологій.

Випускники спеціальності можуть працювати на первинній посаді  техніка з планування,  фахівця з корпоративного управління, техніка-програміста, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з біржових операцій, торговця комерційного.

Підготовлені спеціалісти зможуть надавати послуги у сфері інформаційних технологій для підприємств та установ, захищати інформацію на підприємстві, використовувати інтернет-технології в інформаційній та біржовій діяльності.

          З 1921 року в коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів – «техніків - технологів» за спеціальністю «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях». Випускники працюють керівниками середньої ланки в конструкторських та технологічних бюро, на підприємствах і приватних фірмах м. Херсона, області та південного регіону України. Для підвищення конкурентоспроможності молодших спеціалістів-технологів на ринку праці введена нова спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією: ««Комп’ютерні технології в машинобудуванні» що надає спеціальності нового змісту.

http://college.ks.ua/ckfinder/userfiles/images/Фото%203.png

Під час захисту курсового проекту

         Студенти спеціальності приймають участь в науково – прикладних дослідженнях, наукових конференціях. Очевидно, що найближчі роки в умовах виходу країни з кризи зростатиме потреба у спеціалістах з інформаційних технологій в машинобудуванні, високий рівень підготовки яких у Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету щорічно відзначає Державна екзаменаційна комісія та керівники підприємств.

           У навчальний процес коледжу впроваджено нову CAD/CAM систему Delcam, що є одним із світових лідерів у розробці продуктів для моделювання, виготовлення і контролю складних виробів та технологічної оснастки, що дозволяє виконати весь спектр проектних рішень складного 3D параметричного моделювання. До складу цих продуктів входять САПР системи:

           Power MILL - пакет для підготовки високоефективних керуючих програм для фрезерних верстатів з ЧПК.

           PowerSHAPE-сучасний пакет моделювання з твердотільним та поверхневим моделюванням.

           ArtCAM- програмний пакет для просторового моделюваннямеханічної обробки, що дає можливість автоматично генерувати просторові моделі з плоского рисунка та отримувати за нимивироби на верстатах з ЧПУ.

          Велика увага на відділенні приділяється виховній та позанавчальній роботі.

          На відділенні працює чотири клуба: «Бізнес-клуб», «Бухгалтер і Я», «Аналітик», «Металіст».

          Учасники «Бізнес-клубу» проводять багато цікавих заходів, які спрямовані на виховання компетентного фахівця напряму «Економіка і підприємництво» :

-маркетингові дослідження,

-студентські науково-практичні конференції,

-зустрічі з фахівцями-економістами підприємств міста Херсону,

-випускниками коледжу.

Активні члени клубу приймають участь у конкурсі МАН, в розробці Проекту (Стратегія розвитку Херсонщини 2020). Результати наукової роботи та досліджень публікують у «Збірнику наукових праць» та інших виданнях.

Засідання членів Бізнес-клубу на чолі з керівником Абловою Г.В.

          У клубі  „Бухгалтер і Я” під керівництвом викладача Цвєткової О. М., студенти  поглиблюють свої знання та практичні навички з фінансово-облікових дисциплін.

          Завдання роботи клубу :

·         узагальнити знання студентів з фінансово-облікових дисциплін та системи оподаткування в Україні;

·         сприяти набуттю стійких навичок самостійного ведення обліку, вирішення облікових задач на віртуальному та реальних підприємствах за допомогою сучасного програмного забезпечення;

·         розкрити творчі здібності обдарованих студентів, проводити роботу з підготовки студентів до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та олімпіадах з бухгалтерського обліку;

·         допомогти студентам опанувати методику проведення наукових досліджень в галузі економічних наук.

          Студенти-члени клубу  беруть участь в конференціях, конкурсах, брейн-рингах, олімпіадах із дисциплін професійно-практичної підготовки.

Переможці  Міжнародної олімпіади «ІТ – Всесвіт»

          У клубі «Аналітик» під керівництвом викладача Боговіної Ю.М., студенти  поглиблюють свої знання та практичні навички.

          На засіданнях клубу йде обговорення сучасної економічної політики та проводяться аналітичні  дослідження. З метою набуття практичних навичок ведення економічного аналізу на підприємствах та підвищення конкурентоспроможності фахівців студенти –члени клубу – вчаться виявляти резерви  раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Учасники клубу «Аналітик» беруть участь в економічній естафеті та «Аукціоні економічних знань», які проводяться під час декади спеціальності.

http://college.ks.ua/ckfinder/userfiles/images/Фото%208.JPG

          Клуб науково – технічної творчості «Металіст» успішно працює  над поглибленням теоретичних знань та практичних навичок  студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Студенти беруть активну участь в науково - дослідницькій роботі з питань практичного застосування сучасних технологій із використанням 3D принтерів та сканерів, створенням 3D– параметричних моделей механізмів з функцією віртуального складання вузлів, працюють над створенням діючих моделей  та механізмів і міні верстатів.

http://college.ks.ua/ckfinder/userfiles/images/Фото%209.png

         Випускники, які закінчили коледж працюють сьогодні в різних сферах народного господарства. Позитивні відгуки вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, де продовжують навчання випускники економіко - технологічного відділення та листи-подяки від підприємств, на яких працюють молодші спеціалісти - найкраща винагорода викладацькому колективу Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету.

         На базі коледжу працює навчально-консультаційний центр, що дає змогу нашим випускникам продовжити навчання в Херсоні та отримати диплом Одеського національного політехнічного університету за ІІІ - ІVрівнем акредитації за заочною формою навчання.

http://college.ks.ua/ckfinder/userfiles/images/фото%2010(3).bmp

Останє поповнення : 2019-08-14