Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Відділення

Відділення комп`ютерної та програмної інженерії 18/10/2017

 

Завідувач відділення
Яковенко В.Д.

        Відділення комп'ютерної та програмної інженерії було створено у 1997 році. 

        Контингент студентів відділення на 01.09.2017 року складає 465 чоловік.

        Відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями: 

121 «Інженерія  програмного забезпечення»

Кваліфікація – технік – програміст

Освітній рівень – неповна вища освіта

Термін навчання 3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти

                         2 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти

123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація – технік- програміст

Освітній рівень – неповна вища освіта

Термін навчання 3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти

                         2 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти

           З 01.09.2013 року на відділенні розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності

          242«Туризм»  

          Кваліфікація – фахівець з туристичного обслуговування

         Освітній рівень – неповна вища освіта

         Термін навчання 3 роки 6місяців на основі базової загальної середньої освіти

                                  2 роки 6  місяців на основі повної загальної середньої освіти

         Студенти вивчають такі дисципліни:

 1. Технологія і організація туристичної діяльності
 2. Туристське країнознавство
 3. Організація транспортного обслуговування  
 4. Організація екскурсійного обслуговування
 5. Географія туризму України  
 6. Інформаційні системи і технології в туризмі
 7. Правове регулювання в туристській діяльності
 8. Іноземна мова
 9. Історія туризму
 10. Професійний етикет
 11. Ціноутворення в туризмі
 12. Рекламна діяльність в туризмі
 13. Організація обслуговування туристів в готелях
 14. Організація харчування туристів
 15. Організація спортивного туризму
 16. Організація сільського (зеленого) туризму
 17. Організація круїзного туризму
 18. Організація додаткових послуг в туризмі (анімаційні, інд.послуги)
 19. Організація краєзнавчої діяльності
 20. Діловодство в туристській діяльності
 21. Страхування в туризмі
 22. Мистецтво вербального спілкування

Випускники спеціальності вміють:  

  - Організовувати подорожі (екскурсії), консультувати по подорожам;

  - Планувати та прогнозувати діяльність туристичного підприємства;

  - Організовувати рекламну діяльність туристичного підприємства;

  - Організовувати розробку та реалізацію туристичних продуктів;

  - Управляти якістю та конкурентноздатністю туристичних послуг.

Майбутні перспективи:

       у роботі:

  - інспектор з туризму;

  - організатор подорожей;

  - менеджер туристичного агентства;

  - адміністратор закладів харчування;

  - організатор екскурсій;

  - консультант з подорожей та туризму;

  - фахівець з готельного обслуговування;

  - фахівець з організації дозвілля;

  - фахівець по розвитку сільського та рекреаційного туризму;

  - екскурсовод у музеях, виставкових залах, театрах, ботанічних садах.

  - інструктор спортивно-оздоровчого туризму.

          у навчанні:

            Випускники мають право продовжити навчання в Одеському національному політехнічному університеті на ІІІ курсі денної форми навчання за бюджетною та контрактною формою.

 Відділення  з 01.09.2009 року розпочало підготовку бакалаврів на підставі ліцензії АВ № 443294 про надання освітніх послуг навчальними закладами:

за напрямом 123 «Комп’ютерна інженерія»

галузь знань 12  «Інформаційні технології»

Кваліфікація          –  3121 «фахівець з інформаційних технологій»

Освітній рівень     –  базова вища освіта

Термін навчання   – 1 рік 10 місяців на основі неповної вищої освіти  (молодший спеціаліст)

                             3 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти

 Студенти одержують знання й навички роботи в напрямах:

-   архітектура та принципи побудови комп’ютерних систем і мереж;
-  системи спеціалізованої та інтелектуальної обробки інформації;
-  програмування комп’ютерних систем; мереж;
-  автоматизоване проектування;
-  контроль та діагностика комп’ютерних систем.

Відділення  з 01.09.2017  року розпочало підготовку бакалаврів за напрямком 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Кваліфікація     –    3121 «Фахівець з інформаційних технологій»

Термін навчання - 3 роки 10 місяців на  основі 

                                                   повної загальної   середньої   

                                                   освіти

                                                   1 рік 10 місяців на  основі

                                                   диплома молодшого спеціаліста

Студенти вивчають такі основні дисципліни :

Лінійна алгебра та аналітична геометрія  

Математичний аналіз

Дискретні структури

Теорія ймовірності та математичної статистики  

Основи програмування

Об`єктно - орієнтоване програмування  

Алгоритми та структури даних

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера

Безпека програм та даних

Групова динаміка і комунікації

Моделювання систем

Економіка програмного забезпечення

Менеджмент проектів програмного забезпечення

Управління ІТ-проектами

Програмування в Інтернет

Якість програмного забезпечення  та тестування

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Автоматизовані системи обробки інформації  (1С:Підприємство 8.3)

Системи штучного інтелекту

Візуальне програмування 

Комп'ютерна графіка

Майбутні перспективи:

 у роботі:

мережевий адміністратор;

програміст-консультант по 1C;

адміністратор баз даних;

керівник групи програмістів;

Php-програміст;

програміст-дизайнер;

менеджер проекту;

IT – директор

у навчанні:

         Випускники мають право продовжити навчання:

- в Одеському національному політехнічному університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр на денній формі навчання за бюджетною та контрактною формою; заочній формі навчання за контрактною формою

- у будь-якому  вищому навчальному закладі ІІІ-ІVр.а. за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр.

 

Навчальний процес забезпечують навчальні лабораторії, обладнані сучасною комп’ютерною технікою: елементи аналогової та цифрової електроніки, цифрові пристрої і мікропроцесорні системи. Апаратні і програмні засоби  мікропроцесорних систем, автоматизованого проектування.
Підготовка молодших спеціалістів-техніків-програмістів ведеться з 1986 року. За ці роки підготовлено майже 1000 фахівців. Навчальним планом спеціальності "Розробка програмного забезпечення" передбачена фундаментальна підготовка.

Навичок та вмінь розбиратися, проектувати та складати мікросхеми студенти набувають на практичних та лабораторних заняттях, для проведення яких спеціальність має все необхідне оснащення і методичне забезпечення. Розділ навчального плану для самостійного засвоєння студентами також має навчально-методичну базу. Контроль знань студентів ведеться за рейтинговою системою.

           

          На сьогоднішній день кожна спеціальність відділення має ліцензію на підготовку молодших спеціалістів ліцензованим обсягом у 50 чоловік.

         Завідує відділенням Віра Дмитрівна Яковенко. На відділенні працюють висококваліфіковані, сумлінні, творчі викладачі: Рослякова С.В., Куліковська Н.М., Уткіна Н.Є., Яковенко О.Є., Арбузова Ю.В, Носов П.С., Сафонов М.С., Багмет Т., Нарожний О.В., Карлова Н.І.,  Коленко В.В. та інші. Для становлення спеціальностей відділення великий внесок було зроблено такими фахівцями як: Яковенко О.Є., Робоча Т.П., Щедролосєв І.В., Борисенко І.І., Яковенко В.Д.,Губанов В.П., Губанова О.П., Демченко О.А., Білоусова Л.М. , Уткіна Н.Є., Максимова О.Є.

          Склад інженерно-педагогічних працівників становлять фахівці, які постійно підвищують рівень своїх наукових, педагогічних та психологічних знань, викладачі з творчим підходом до справи, постійно у професійному пошуку, які тримають руку на пульсі розвитку комп'ютерних наук і процесів, слідкують за всіма інноваціями у цій галузі, у світі спеціальної літератури. Викладачами нашого відділення розроблено проект АСУ "Коледж", і під, керівництвом викладачів студенти-випускники в своїх дипломних проектах розробили окремі складові частини цього проекту: "Контингент студентів коледжу", "Відділ кадрів", "Бібліотека", "Бухгалтерія", "Канцелярія", "Завідуючий відділення", а також розроблені електронні підручники для викладання багатьох спеціальних дисциплін спеціальностей коледжу, автоматизований розрахунок курсових та дипломних проектів.

Отримали наукову ступінь кандидата технічних наук та вчене звання доцента викладачі відділення:

 1. Яковенко О.Є.
 2. Нарожний О.В.
 3. Носов П.С.
 4. Яковенко В.Д.
 5. Сафонова Г.Ф.
 6. Яковенко Є.О.
 7. Сафонов М.С.

              Викладачі відділення впровадили кредитно-модульну систему оцінювання знань студентів, яка дозволяє більш регулярно та якісно перевіряти рівень знань студентів, це також стимулює їх до глибокого вивчення дисциплін. Результатом роботи викладачів відділення є щорічний 100-відсотковий випуск молодших спеціалістів - програмістів , з них 20-25 % випускників одержують дипломи з відзнакою. Після закінчення коледжу 30% випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації міста Херсона та інших міст України.

           На відділенні працюють викладачі - випускники Херсонського політехнічного коледжу Яковенко О.Є.- директор ХПТК ОНПУ, Носова Г.В. - майстер виробничого навчання, Сафонов М.С. – зав лабораторією, Альохіна А.В., Яковенко Є.О., Коленко В.В., Свириденко О.М., Маляренко А.О., Бабикін С.О, Кижлай О.В..

        Протягом 20 років наш навчальний заклад співпрацює з Одеським Національним політехнічним університетом за інтегрованими планами ступеневої освіти. Кожен рік випускники відділеня, які відмінно навчалися, мають змогу продовжити навчання за фахом в ОНПУ на ІІ-ІІІ курсах на бюджетній основі, за відповідними напрямками.

        Студенти відділення беруть активну участь в житті коледжу. Виступають в спортивних змаганнях за коледж на місцевому, обласному та республіканському рівнях та посідають призові місця. На відділенні проводяться тижні спеціальності, КВК, конкурси художньої самодіяльності, в яких активну участь беруть наші студенти.

          Випускними роботами наших студентів, як правило, є реальні дипломні проекти - прикладні програми для розрахункових робіт спеціальностей коледжу, або виробничі програми для підприємств і організацій міста та області. Випускники коледжу нашого відділення користуються широким попитом на підприємствах міста і області. Після закінчення коледжу випускники користуються значним попитом з професійної точки зору і виявляють новітні знання та висококваліфіковані навички та уміння на виробництві.

Останє поповнення : 2019-08-14