Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Склад керівних органів

Методичний кабінет 23/05/2018

  Навчально-методичний кабінет є основним структурним підрозділом коледжу, через який здійснюється керівництво та контроль за навчальною і навчально-методичною роботою коледжу.

Основні завдання та функції кабінету:

-  Здійснювати контроль за проведенням методичної роботи на циклових комісіях, кафедрах

-  Організовувати вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду викладачів.

-  Організовувати та контролювати науково-методичну роботу викладачів.

-  Надавати допомогу у виборі тематики методичних розробок, доповідей, методичних посібників.

-  Організовувати рецензування методичних робіт, наочних посібників, підручників та іншої навчально-методичної документації.

-  Контролювати підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників коледжу.

-  Розглядати та за необхідності впроваджує пропозиції голів циклових комісій, кафедр і адміністрації коледжу, направлених на поліпшення методичної роботи коледжу.

-   Звітувати про стан навчально-методичної роботи на Вченій (педагогічній) або методичній раді коледжу.

-   Координувати роботу уповноважених з якості структурних підрозділів та комісії з внутрішнього аудиту.

-   Здійснювати контроль щодо відповідностівикладачів коледжу показникам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.

-   Здійснювати моніторинг та періодичне заслуховування на наукових семінарах результатів прикладних наукових досліджень.

-   Проводити щосеместрове оцінювання (звітність) науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу та регулярне оприлюднення результатів прикладної наукової діяльності на офіційному веб-сайті коледжу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

-   Забезпечити ефективну систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників коледжу і здобувачів вищої освіти під час проведення прикладних наукових досліджень.

-   Поновлювати та оприлюднювати «Реєстр інтелектуальної власності» та «Реєстр навчально-методичного забезпечення коледжу».

-  Відповідно до пропозицій голів ЦК, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів  та адміністрації коледжу формувати «Комплексний план навчально-виробничої, методичної  та виховної роботи коледжу».

 

Завідувач навчально-методичним кабінетом, Куценко Олена Іванівна

Методист коледжу, Аносова Юлія Павлівна

Навчально-виробничі майстерні 28/12/2011

    Майстерні коледжу розташовані приблизно на 900 м2 площі у пристосованому приміщенні. Це своєрідний виробничий полігон, де студенти проходять практику, виконують реальні курсові та дипломні проекти, змагаються в конкурсах на кращого за професією. Слюсарна дільниця включає: 70 кв.м., свердлильних верстатів - 11 шт., слюсарні верстати - 13 шт., для відпрацювання практичних робіт - 26 робочих місць.

На слюсарній дільниці майстерень студенти другого курсу по спеціальностях:

  • "Ослуговування та ремонт автомобілівта двигунів"
  • "Виробництво двигунів"
  • "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
  • "Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях"

та проходять навчальну слюсарну практику.

Електромонтажна дільниця має загальну площу 72 кв. м.

Дільниця оснащена:

  1. Діючими навчальними стендами з робочою напругою 36В.
  2. Силовою шафою токарно-гвинторізного верстата 1М61.
  3. Заточними та настольносвердлильними верстами.
  4. Вимірювальними прилади та інструментом.
  5. Роздаточним матеріалом та пускорегулюючою апаратурою.

На електромонтажній дільниці студенти ІІ та ІІІ курсу спеціальності 5.090603 "Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" проходять навчальну практику. Студенти спеціальності на практиці вивчають пристрій електричного обладнання, збирають електричні схеми, перевіряють їх працездатність та виявляють пошкодження в електричних схемах.

Адміністративно-господарська частина 28/12/2011

   В структурі коледжу є адміністративно-господарська частина в яку входять: навчальний корпус, гуртожиток № 1, гуртожиток № 2, майстерні. Очолює цей участок заступник директора з адміністративно господарської частини Цап В.В.

             В обов'язки цього підрозділу входять:

       - здійснення тепло-, газо-, водо-, енергозабезпечення усіх корпусів;

       - проведення поточного ремонту будівель і споруд;

       - утримання всіх приміщень коледжу та підлеглої території в належному стані, користуючись правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

      - забезпечення коледжу матеріалами та навчальним приладдям.

         Ці роботи виконують і безпосередньо підпорядковуються заступнику директора з адміністративно-господарської частини:

            - робітники по будівельним роботам                   - 6,

           - сантехніки                                                       - 3,

           - електрики                                                        - 2,

           - двірники                                                          - 2,

           - прибиральниці                                                 - 18,

           - комірник                                                         - 1,

          - коменданти                                                      - 3.

         Охороняють і підтримують порядок на території коледжу:

         - чергові по гуртожитку                                       - 4

         - сторожа                                                            - 14

Лабораторія «Прогресивних інформаційних технологій» 28/12/2011

Лабораторія оснащена сучасною комп’ютерною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням.

                На базі лабораторії:

                     - виконуються лабораторні та практичні роботи з різних дисциплін;

                     - проходить навчальна практика;

                     - виконуються самостійні роботи за направленням викладачів;

                     - забезпечується  доступ до глобальної мережі Internet;

                     - забезпечується  доступ та формування бази електронних методичних матеріалів коледжу;

                     - виконується комп’ютерне тестування студентів коледжу з різних дисциплін;

                     - забезпечується комп’ютерне тестування першокурсників для побудови психологічної характеристики студента;

                     - проводяться олімпіада з інформатики серед студентів коледжу та обласна олімпіада з інформатики серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;

                    - проходять заняття студентів Малої академії наук, секції з інформатики гурток «Алгоритм»;

                    - проводяться методичні ради, заходи школи молодого викладача, засідання обласних методичних об’єднань;

                    - проходить захист дипломних проектів студентів спеціальності «Розробка програмного забезпечення » та за напрямом «Комп’ютерна інженерія»;

                   - формується база відомостей про студентів першого курсу та випускних груп для замовлення студентських квитків, атестатів про повну загальну середню освіту та  дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра.

                  Лабораторія приймає участь в організації проведення тижнів спеціальностей.

Бібліотека 31/01/2013

        Бібліотека коледжу розташована в головному навчальному корпусі, має загальну площу у 215,8 м2, два книгосховища, відділи: абонемент та  читацький зал площею 109 м2. Фонд бібліотеки становить 52904 книги. Основу фонду складає навчальна література. Має бібліотека і довідковий апарат: це алфавітний та систематичний каталоги. Щороку бібліотека обслуговує понад 1500 користувачівта здійснює біля 38000 книговидач. У 2002 році розпочата робота по створенню електронної бібліотеки. На даний час сформована електронна база користувачів, електронна інвентарна книга, ведеться робота над формуванням електронного каталогу. Наприкінці 2012 року розпочата робота над каталогом «Електронні книги», до якого занесено вже 187 книг. Користувачі бібліотеки в читальному залі мають змогу користуватися можливостями Інтернету.

Комп'ютерно-інформаційний центр 28/12/2011

   В 1986 році в Херсонському машинобудівному технікумі (таку назву мав тоді коледж) був створений інформаційно-обчислювальний центр, де були зібрані всі види сучасних на той час електронно-обчислювальних машин. Наприкінці 80-х – початок 90-х рр. були створені три класи: клас діалогово обчислювальних комплексів (ДВК (15 шт.)) та два класи персональних комп’ютерів  ЄС-1840.

     Завдяки потужному поштовху розвитку нових інформаційних технологій з’явилися високопродуктивні персональні комп’ютери. В 2000 р. з’явилася перша комп’ютерна мережа та відбулося підключення до мережі ІНТЕРНЕТ.

     Під керівництвом співробітників КІЦ студентами коледжу були розроблені проекти з автоматизації управління коледжу, впроваджені підсистеми для АСУ «Коледж»: «Контингент студентів коледжу», «Відділ кадрів», «Бібліотека», «Бухгалтерія», «Канцелярія», «Система тестування» та інші. Створений сайт ХПТК http://college.ks.ua/. Впроваджена система внутрішньої електронної пошти та миттєвих повідомлень.

     За останні роки в коледжі створена технічна база єдиного освітнього інформаційного середовища коледжу, основою якої є парк серверів, робочих станцій персональних комп’ютерів, локальних обчислювальних мереж підрозділів ХПТК, об’єднаних у високошвидкісну корпоративну мережу коледжу. Повністю укомплектовані сучасною технікою шість комп’ютерних класів, в яких студентами коледжу виконуються  різноманітні лабораторні і практичні роботи, курсові і дипломні проекти.

     Найважливішою складовою частиною діяльності інформаційного центру є створення електронних освітніх ресурсів коледжу.

   Завідуючий КІЦ ─ Сафонов Михайло Сергійович, випускник Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету.

Останє поповнення : 2019-08-14