Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ 25/03/2019

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Ка­фед­ра економіки  функціонує у складі економіко-технологічного відділення. Вона є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальностей 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка».

Місія ка­фед­ри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого фахівця, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Основні завдання кафедри:

-          використання інноваційних форм активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти;

-          вдосконалення методики викладання дисциплін, застосовуючи інтерактивні форми навчання;

-          розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін щодо виконання практичних, семінарських, самостійних робіт; курсового і дипломного проектування;

-          організація науково-прикладної діяльності здобувачів освіти в контексті реалізації проекту «Ініціативи розвитку Херсонщини 2030»;

-          вдосконалення електронної бази для самостійної роботи здобувачів освіти;

-          формування у майбутніх фахівців творчого економічного мислення;

-          впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій в освітній процес;

-          моніторинг якості освіти.

До складу кафедри входять:

Комліченко Оксана Олександрівна – завідувач кафедрою. Закінчила Херсонський сільськогосподарський інститут ім. А. Д. Цюрупи за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію - спеціаліст з обліку і аудиту. У коледжі працює з 1998 року. Кандидат економічних наук, доцент. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2005 р.). Автор (співавтор) навчальних і навчально-методичних посібників  із дисциплін «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік», «Потенціал і розвиток підприємства». Галузь наукових інтересів - теоретико-методичні аспекти управління розвитком інтелектуального капіталу підприємств. Автор біля 90 наукових публікацій і навчально-методичних робіт.

Аблова Галина Василівна  - викладач економічних дисциплін. Закінчила Миколаївський кораблебудівельний інститут за фахом  «Економіка та організація машинобудівної промисловості»,  має кваліфікацію – інженер-економіст. У коледжі працює з 2000 року. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Автор навчально-методичного забезпечення дисциплін: «Планування і контроль на підприємстві», «Статистика», «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Інвестування». Керівник «Бізнес-клубу». Нагороджена грамотами Голови Спілки голів  обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України (2010 р.), управління освіти і науки Херсонської обласної держадміністрації (2004 р., 2015 р), почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2013 р., 2018 р.). Галузь наукових інтересів -  управлінські механізми та інструменти інноваційно-інвестиційного розвитку туристичної галузі регіону.

Бельтюков Євген Афнасійович – викладач економічних дисциплін. Закінчив Одеський політехнічний інститут, за фахом «Технологія машинобудування, верстати та інструмент», має кваліфікацію - інженер-механік. У коледжі працює з 2017 року. Доктор економічних наук, професор. Спеціаліст вищої категорії. Заслужений діяч науки і техніки України. Автор навчально-методичного забезпечення дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка». Галузь наукових інтересів – проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Автор більше 200 наукових публікацій, навчально-методичних робіт та монографій.

Боговіна Юлія Миколаївна - викладач економічних дисциплін. Закінчила Херсонський державний технічний університет за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію - спеціаліст з обліку і аудиту. Спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2004 року. Автор навчально-методичного забезпечення дисциплін: «Внутрішній економічний механізм», «Основи підприємницької діяльності», «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Керівник клубу «Аналітик».  Оголошена  подяка управління освіти і науки Херсонської обласної держадміністрації (2010 р.) Сфера наукових інтересів – стратегічне управління витратами.

Живець Алла Миколаївна - викладач економічних дисциплін.Закінчила Херсонський індустріальний інститут за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію – магістр з обліку і аудиту. У коледжі працює з 2014 року. Кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії. Сертифікований бухгалтер-практик «САР». Розробила навчально-методичне забезпечення дисциплін «Логістика», «Економетрика», «Міжнародна економіка», «Управління витратами» тощо.  Сфера наукових інтересів – розвиток систем стратегічного управління витратами на підприємствах. Автор більше 40 публікацій у наукових фахових виданнях та навчально-методичних розробок

Ротань Наталя Вікторівна – заступник директора з навчальної роботи,  викладач дисциплін фінансового циклу.  Закінчила Херсонський національний технічний університет зі спеціальності «Фінанси і кредит», має кваліфікацію - магістр з фінансів та кредиту. У коледжі працює з 2000 року. Кандидат економічних наук. Cпеціаліст вищої категорії. Автор навчально-методичного забезпечення дисциплін «Фінанси підприємства», «Гроші і кредит», «Страхування», «Ризикологія». Нагороджена Почесними грамотами ректора Одеського національного політехнічного університету (2013 р.) та адміністрації коледжу (2010 р.). Сфера наукових інтересів – управління розвитком  інтелектуального капіталу підприємства. Автор біля 50 наукових публікацій і навчально-методичних робіт.

Цвєткова Оксана Миколаївна – викладач облікових дисциплін.Закінчила Херсонський національний технічний університет зі спеціальності «Облік і аудит», має кваліфікацію – спеціаліст з обліку і аудиту. У коледжі працює з 2000 року. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Автор навчально-методичного забезпечення дисциплін «Бухгалтерський облік», «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Фінансовий облік». Керівник клубу «Бухгалтер і Я». Галузь наукових інтересів - теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних систем та технологій для формування єдиного інформаційного простору на підприємстві

Шепель Тетяна Володимирівна – викладач економічних дисциплін. Закінчила Херсонський державний аграрний університет за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію - спеціаліст з обліку і аудиту. У коледжі працює з 2018 року. Кандидат економічних наук, доцент. Спеціаліст вищої категорії. Розробила навчально-методичне забезпечення дисциплін «Регіональна економіка», «Державне регулювання економіки», «Проектний аналіз», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» тощо.  Галузь наукових інтересів – інвестиційно-інноваційний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Автор біля 60 наукових публікацій.

 

Яковенко Євген Олександрович - викладач економічних дисциплін.  Закінчив Одеський національний політехнічний університет зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», має кваліфікацію – менеджер-економіст. У коледжі працює з 2006 року. Кандидат технічних наук. Спеціаліст вищої категорії. Автор навчально-методичного забезпечення дисциплін «Менеджмент», «Маркетинг». Галузь наукових інтересів - моделі та методи експертного оцінювання корпоративних знань. Автор біля 30 наукових публікацій і навчально-методичних робіт.

 

Робочі будні кафедри

Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, мають публікації у фахових наукових журналах та інших виданнях України; проводять науково-прикладні дослідження за такою тематикою:

1.      Вдосконалення господарського механізму підприємств в умовах інформаційної економіки.

2.      Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємств.

3.      Управлінські механізми та інструменти інноваційно-інвестиційного розвитку туристичної галузі регіону .

4.      Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних систем та технологій для формування єдиного інформаційного простору на підприємстві.

5.      Стратегічне управління витратами підприємств.

Здобувачі освіти під керівництвом викладачів кафедри (Цвєткової О.М., Комліченко О.О., Аблової Г.В., Боговіної Ю.М.) беруть участь в регіональних, всеукраїнських та міжнародних фахових конкурсах та олімпіадах. Протягом багатьох років займають призові місця у Міжнародній олімпіаді «ІТ-Всесвіт».

Щорічно викладачами кафедри проводиться декада економічних спеціальностей з широким спектром позанавчальних заходів: олімпіади, круглі столи, конференції, творчі конкурси, зустрічі з фахівцями, екскурсії на підприємства, «Бізнес-інтелект-шоу», презентації, брейн-ринги, професійні ігри-квести.

Відкрите засідання Бізнес-клубу

Призери Всеукраїнського і Міжнародного етапів  олімпіади «ІТ-Всесвіт»

Участь членів клубу «Бухгалтер і Я» в обласній інтелектуально-розважальній грі «Брейн-ринг з обліку і аудиту»

Участь в обласному брейн-рингу

Гра-квест «Один день з життя фахівця…»

Частування в інтелект-кафе

 

Підготовка до акредитації

 

Останє поповнення : 2019-08-14