Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедра ПНП

Історія 27/12/2018

 

Історія кафедри

З метою залучення науково-педагогічних кадрів Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету до підготовки бакалаврів та магістрів  на базі навчально-консультаційного центру університету при коледжі створено у 2006 році кафедру «Природничо-наукової підготовки», де працюють 9 кандидатів наук, 4 старших викладача.

Кафедра є базовим структурним підрозділом інституту дистанційної і заочної освіти ОНПУ, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями:

123 Комп’ютерна інженерія (спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі);

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація: Електропостачання та енергетичний менеджмент);

274 Автомобільний транспорт;

051 Економіка (спеціалізація:Економіка підприємства) - для підготовки здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним ступенем «бакалавр»;

075 Маркетинг;

133 Галузеве машинобудування (спеціалізація: Колісні та гусеничні транспортні засоби) - для підготовки здобувачів освіти за освітнім ступенем «магістр».

 

На кафедрі проводиться активна наукова робота з дослідження можливостей розробки та використання інформаційних технологій у вищій освіті, управління якістю діяльності навчальних закладів, розвитку інтелектуального капіталу та штучного інтелекту.

За роки існування кафедри її співробітниками було надруковано понад 750 наукових публікацій у фахових виданнях, збірниках тез наукових конференцій та семінарів. Надруковані методичні розробки, навчальні посібники із грифом Міністерства освіти і науки України, наукові монографії.

За роки існування кафедри підготовлені 9 кандидатів наук.

 

На кафедрі розроблено відповідне наукове та навчально-методичне забезпечення, у тому числі для самостійної роботи студентів.

 

З 2006 р. кафедру природничо-наукової підготовки очолював доцент, кандидат технічних наук Яковенко Олександр Євгенович.

З 2014 р. завідувачем кафедри призначено кандидата економічних наук, доцента Комліченко Оксану Олександрівну.

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ ЗА НАПРЯМАМИ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. З навчальної роботи:

 • методичне супроводження освітнього процесу і надання рекомендації щодо його організації на заочній формі навчання за усіма видами навчальних занять, у т.ч. проведення консультацій та контрольних заходів з дисциплін відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки фахівців;
 • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;
 • сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентності фахівців;
 • впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей здобувачів освіти, постійне підвищення рівня якості педагогічних технологій навчання;
 • запровадження дистанційних та оn-1іnе технологій в освітній процес;
 • участь в міжнародних програмах академічної мобільності студентів і науково-педагогічних працівників;
 • сприяння обміну педагогічним досвідом між кафедрами в межах навчального закладу та між навчальними закладами.

2. З методичної роботи:

 • розроблення та періодичне оновлення робочих навчальних програм з дисциплін та інших навчально-методичних матеріалів на основі компетентнісного підходу;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, інших навчальних та навчально-методичних видань з дисциплін кафедри;
 • удосконалення системи компетентностей освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» на основі їх гармонізації з професійними стандартами працедавців;
 • забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності;
 • розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інформаційних та інноваційних технологій навчання.

3. З наукової та інноваційної роботи:

 • проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних соціально-економічних і науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи на основі бюджетного, госпдоговірного та грантового фінансування;
 • впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;
 • організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти, залучення їх до наукової та дослідницької роботи кафедри;
 • участь в організації конференцій, виставок, круглих столів тощо;
 • організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій (монографії, статті у наукових журналах, тези наукових конференцій тощо);
 • керівництво науковою роботою здобувачів освіти, які беруть участь у виконанні НДР кафедри, наукових конференціях, семінарах, безпосереднім організатором яких є кафедра.

4. З організаційної роботи:

 • створення умов для нерозривності процесів навчання та науково - дослідної роботи;
 • участь у профорієнтаційній роботі зі вступниками, забезпечення творчих зв’язків з випускниками;
 • співробітництво з іншими кафедрами університету, кафедрами закладів вищої освіти України та зарубіжних університетів у освітній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі;
 • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам – початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю;

5. З виховної роботи:

 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • реалізація заходів щодо дотримання здобувачами освіти морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами.

6. З міжнародної діяльності:

 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та використання його в освітньому процесі;
 • організація обміну науково-педагогічними працівниками зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів згідно договорів про співробітництво;
 • організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках.

 

Останє поповнення : 2019-08-14