Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедра ПНП

15/12/2017

Кадровий склад

зп

ПІБ викладача, електронна адреса, дата народження

Освіта

Посада

Науковий ступінь, наукове звання

Спеціальність, за якою захищена дисертація

Напрям наукових досліджень

Дисципліни, які викладає

Кандидати наук, доценти

1

Комліченко

Оксана

Олександрівна

 

oksana-komlichenko

@yandex.ru

 

26.09.72

вища, Херсонський державний сільського-подарський інститут ім. О.Д. Цюрупи; спеціаліст з обліку і аудиту

зав. кафед-рою

канд.

екон. наук, доцент

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

Теоретико-методологічні основи управління стратегічним розвитком туристичної галузі регіону в умовах глобалізації економіки

1. Історія економіки та економічної думки

2. Макроекономіка

3. Мікроекономіка

4. Бухгалтерський облік на підприємстві

5. Менеджмент

2

Живець

Алла

Миколаївна

 

zhivets.alla@yandex.ua

 

20.05.71

вища,

Херсонський індустріальний інститут,

1996 р., «Облік і аудит»,  магістр з обліку і аудиту

ст. викладач

канд.

екон. наук

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

Розвиток систем стратегічного управління витратами на підприємствах

1.    Система технологій промисловості

2.    Регіональна економіка

3.    Економіко – організаційні основи енергозбереження

4.    Економетрика

3

 

Нарожний

Олександр Васильович

 

spawns7650@ukr.net

 

31.01.80

вища,

Херсонський державний технічний університет, 2002р. „Програмне забезпечення автоматизо-ваних систем”

доцент

кандидат технічних наук, доцент

05.13.23

Системи та засоби штучного інтелекту

Системи контролю знань та технології використання елементів дистанційного навчання

1.    Машинно – орієнтоване програмування

2.    Теорія паралельних процесів

3.    Системне програмне забезпечення

4.    Паралельні та розподілені обчислення

4

Носов

Павло Сергійович

 

nopas@bk.ru

 

27.01.79

 

вища,

Херсонський державнийпедагогічний університет, 2001р., „Педагогіка і методикасередньої освіти. Трудове навчання”. Магістр. Спеціалізація: технічне креслення,прикладната технічна творчість

доцент

кандидат технічних наук, доцент

05.13.23

Системи та засоби штучного інтелекту

Інформаційні технології та засоби автоматизації 3Dпроектування

1.    Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

2.    Деталі машин

3.    Технічна механіка

4.    Технологічні основи машинобудування

5.    Теорія обробки матеріалів

 

5

Носова

Ірина

Олександрівна

 

snosov@bk.ru

 

04.08.57

вища,

Херсонський державнийпедагогічний університет, „Педагогіка і методикасередньої освіти. Трудове навчання”.

доцент

кандидат педаго-

гічних наук, доцент

13.00.02 Теорія і методика навчання

Методичні засади розвитку проблемного навчання студентів технічних напрямів

1.  Теорія механізмів та машин

2.  Теоретична механіка

3.  Опір матеріалів

 

6

Сафонова

Ганна

Феліксівна

 

uskach_83@mail.ru

 

07.08.83

вища,

Херсонський державнийпедагогічний університет, 2005р. Магістр. Педагогіка і методика середньої освіти. Математика, викладач математики, вчитель основ інформатики

доцент

кандидат технічних наук

05.13.06 Інформаційні технології

Математичні моделіта методиавтоматизації процесу конструювання одягу

1.      Вища математика

2.      Теорія ймовірності та математична статистика

3.      Дискретна математика

4.      Основи теорії систем

 

7

Савенок

Людмила Андріївна

 

ludmilasavenok@

gmail.com

 

02.05.59

Гомельський державний університет, 1981 р., «Історія», викладач історії та суспільствоз-навства

доцент

кандидат історич-них наук, доцент

07.00.01

Історія України

Система наукових досліджень, наукові школи, наукові персоналії, модернізація науки

1.    Релігієзнавство

2.    Політологія

3.    Соціологія

 

8

Семакова

Тетяна Олексіївна

 

gulaeva-68@mail.ru

 

20.10.68

вища,

Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупсь-кої, 1990 р., «Фізика»,  вчитель фізики, інформатики та обчислюваль-ної техніки

доцент

кандидат педагогіч-них наук, доцент

13.00.02 Теорія та методика навчання (фізика)

Шляхи розвитку критичного мислення студентів ВНЗ  у процесі вивчення фізики. Дистанційне навчання з фізики

1. Фізика

2. Теоретичні основи електротехніки

3. Теорія електричних і магнітних кіл, електротехнічні матеріали

9

Яковенко

Віра Дмитрівна

 

vyak@mail.ru

 

10.03.60

вища,

Херсонський індустріальний інститут,

1985р. „Технологія машинобуду-вання, металорізаль-ні верстати та інструменти”, інженер- механік

доцент

кандидат технічних наук, доцент

05.13.06 – Інформаційні технології

 

Моделі і методи експертної системи якості освіти

1.   Інформатика

2.   Оптимізаційні методи та моделі

3.   Програмування

4.   Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

5.   Комп’ютерні системи

10

Яковенко

Олександр

Євгенович

 

hilko2005@rambler.ru

aeyakovenko@

yandex. ru

 

01.01.60

вища,

Київський політехнічний інститут,

1988 р. «Електронно-обчислювальні машини», інженер-системотехнік

доцент

кандидат технічних наук, доцент

05.13.06 – Інформаційні технології

 

Системи контролю знань та технології використання елементів дистанційного навчання

1.Арифметичні основи обчислювальної техніки

2.Комп’ютерна логіка

3.Комп’ютерна схемотехніка

4.Комп’ютерна електроніка

 

Старші викладачі

11

Арбузова

Юлія

Вікторівна

yuliya_v_arbuzova@mail.ru

19.07.78

вища,

Херсонський державний технічний  університет,

2000 р. «Фінанси і кредит», спеціаліст з фінансів і кредиту.

2001 р., «Програмне забезпечення автоматизованих систем» спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем.

ст. викладач

-

-

Моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення

1.    Комп'ютерна безпека на підприємстві

2.    Інженерія програмного забезпечення

3.    Комп’ютерні мережі

4.    Теорія інформації та кодування

12

Ротань

Наталя

Вікторівна

 

natasha.rotan@mail.ru

19.07.78

вища,

Херсонський національний технічний  університет,

2005 р. «Фінанси і кредит», магістр з фінансів і кредиту.

ст. викладач

-

-

Удосконалення механізму формування та оцінки інтелектуального капіталу підприємства

1.   Гроші і кредит

2.   Страхування

3.   Господарське право

13

Сафонов

Михайло

Сергійович

 

safonov_ms@mail.ru

 

07.07.85

Вища, Одеський національний політехнічний університет; спеціаліст з комп’ютерних систем і мереж

доцент

кандидат технічних наук

05.13.06 – Інформаційні технології

Методи та технології об’єктно-орієнтованого  підходу управління потоками данихв інформаційних системах

1.   Архітектура комп’ютерів

2.   Аналогові та гибридні ЕОМ

3.   Проектування МПС

4.   Технології проектування комп’ютерних систем

5.   Периферійні пристрої

Асистенти

14

Коленко

Віолета

Володимирівна

 

violka86@mail.ru,

 

23.02.86

вища,

Одеський національний політехнічний університет,

2008 р. «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки», спеціаліст з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки

асистент

-

-

Криптографічні системи захисту електронного документообігу

1.   Основи метрології та електричних вимірювань

2.   Комп’ютерна електроніка

3.   Арифметичні основи обчислювальної техніки

4.   Комп’ютерна логіка

 

15

Яковенко

Євген

Олександрович

 

eayakov@rambler.ru

 

19.06.83

 

вища,

Одеський національний політехнічний університет, 2006 р.

«Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»,

менеджер-економіст

асистент

-

-

Моделі та методи експертного оцінювання корпоративних знань

1.     Машинно – орієнтоване програмування

2.     Системне програмне забезпечення

3.     Паралельні та розподілені обчислення

4.     Засоби інтелектуальної обробки інформації

5.     Інформатика

Останє поповнення : 2018-12-08